Program Czyste Powietrze

Fundacja GlobalECO pomaga mieszkańcom w przygotowaniu wniosku o dotację do rządowego programu Czyste Powietrze.

Dotację można otrzymać na:

– wymianę urządzenia grzewczego wraz z osprzętem i instalacją wewnętrzną a także montażem na nowe ekologiczne źródło ciepła (więcej informacji w prezentacji poniżej);

– działania termomodernizacyjne budynku.

Wniosek powinien być przygotowany poprawnie i kompleksowo dlatego, że nieruchomość może tylko 1 raz aplikować do programu.

We wniosku należy określić pełen zakres prac obejmujących wymianę źródła ciepła i działania termomodernizacyjne. Na wykonanie wszystkich prac mamy 2 lata od podpisania umowy o dotację. Możemy je również wykonać etapowo.

Dotacje stanowi bezpośrednie dofinansowanie prac ( do 90%) oraz preferencyjny kredyt (na okres do 15 lat i oprocentowany ok. 2,5% rocznie), dzięki czemu możesz posiadać tylko niewielkie środki aby moc z niego skorzystać.

Ocenę wniosków oraz wypłatę dofinansowań realizuje Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwy dla każdego województwa.

Więcej szczegółów znajdziesz w poniższej prezentacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uzyskaniem pomocy przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do programu, wypełnij ankietę uczestnika. Skontaktujemy się celem umówienia spotkania i wizji lokalnej Twojej nieruchomości.

Materiały do pobrania

Prezentacja

Ankiety osób zainteresowanych dokumentacją techniczną znajdują się pod adresami:

 

W wersji elektronicznej: Ankieta uczestnika

 

W wersji PDF:  Ankieta uczestnika PDF

 

W razie pytań wyślij je na e-mail: czystepowietrze@globaleco.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków do programu, regulaminu oraz wytycznych znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym regulaminem programu, dostępnym pod linkiem:

Regulamin

Oraz z kosztami kwalifikowanymi:

Koszty kwalifikowane

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GLOBALECO z siedzibą81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 blok IVE/ 223, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000701818, NIP: 5862324358 (dalej: „ADO” – Administratorem Danych Osobowych).
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie współpracy pomiędzy Państwem a ADO oraz umożliwienie Państwu udziału w projektach dotacyjnych organizowanych wspólnie z gminami lub innymi podmiotami.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. ADO dokłada starań, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był jak najmniejszy (tylko konieczne dane).
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie ADO oraz podmioty współpracujące przy przygotowaniu i realizacji projektów o dofinansowanie projektów ze środków publicznych.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat kalendarzowych od dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. W przypadku zawarcia z ADO umowy, zakres i okres przetwarzania Państwa danych osobowych może ulec zmianie.
  8. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od ADO dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Jeżeli nie wyrażą Państwa zgody na przetwarzania danych osobowych przez ADO nawiązanie z Państwem współpracy będzie niemożliwe.
  10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez ADO zasad przetwarzania danych osobowych.
Follow