Planowane nabory:

lipiec, październik 2020 r.

Beneficjent:

rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Wytyczne programu:

 • dotyczy gruntów od 1 ha do 300 ha lub działy specjalne produkcji rolnej
 • VAT niekwalifikowany
 • dotacja do 50% a młody rolnik 60%, max 100 tys. jako refundacja
 • dotacja po pół roku
 • jeśli roboty budowlane objęte prawem budowlanym to kosztorys inwestorski obowiązkowy

Możliwe działania:

ulepszanie istniejącej instalacji nawadniającej,

powiększanie obszaru nawadnianego

operacje dotyczące łącznie ulepszania istniejącej instalacji i powiększania obszaru nawadnianego

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi pow. 15 tys. zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

 • Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych,
 • W przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika” wynosi ona 60% kosztów kwalifikowanych.
 • Limit pomocy wynosi maks. 100 tys. zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

W obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty m.in.:

 • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, które mogą obejmować koszty:
  • wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników, zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem, budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłat za patenty lub licencje.

DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych

 • Budżet programu: 4 000 000 zł
 • Beneficjenci: jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno – ściekowej z terenu woj. łódzkiego; Beneficjenci końcowi: osoby fizyczne
 • Forma dofinansowania: dotacja
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając , że górna granica dofinansowania nie może przekroczyć 5 000 zł/ 1 Beneficjenta końcowego;
 • Rozliczenia kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto
 • Wspierane są zadania budowy: ogrodów deszczowych, muld chłonnych, naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów, podziemnych zbiorników na wody opadowe.
 • Wypłata dofinansowania na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Beneficjenta końcowego
 • Pomoc wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji inwestycji, których Beneficjent końcowy nie zakończył budowy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie u Beneficjenta
 • Wdrażanie programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w latach 2020-2021

W razie pytań wyślij je na e-mail: fundacja@globaleco.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75